Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2173
Title: Quận ủy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận hiện nay
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Đoàn Thanh niên;Cầu Giấy;Hà Nội
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề Quận uỷ lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay (đặc biệt là nội dung và phương thức lãnh đạo của Quận ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh); Phân tích, đánh giá thực trạng Quận uỷ Cầu Giấy lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận; chỉ ra những ưu, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để tăng cường sự lãnh đạo của Quận uỷ Cầu Giấy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2173
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thu Trang.pdf889.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.