Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2172
Title: Công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Lê, Thị Lệ
Advisor: Lê, Kim Việt
Keywords: Phát triển;Đảng viên;Đảng bộ phường;Quận Hai Bà Trưng;Hà Nội
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường thuộc quận Hai Bà Trưng; Đánh giá đúng thực trạng công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường thuộc quận Hai Bà Trưng, chỉ ra những nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm; Đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường thuộc quận Hai Bà Trưng hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2172
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Le.pdf876.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.