Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2171
Title: Chất lượng huấn luyện và bồi dưỡng học viên ở trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Kim, Văn Nghĩa
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Chất lượng;Bồi dưỡng;Học viên;Nghiệp vụ;Công an;Hà Nội
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng huấn luyện và bồi dưỡng cho học viên ở trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an cấp tỉnh; Phân tích thực trạng chất lượng huấn luyện và bồi dưỡng cho học viên ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ một số kinh nghiệm; Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng học viên ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2171
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kim Van Nghia.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.