Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2164
Title: Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở các xã biên giới tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Bùi, Thị Ánh Hồng
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Chất lượng;Bí thư chi bộ;Thôn;Bản;Biên giới;Lào Cai
Issue Date: 2014
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản; Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở các xã biên giới của tỉnh Lào Cai hiện nay; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở các xã biên giới của tỉnh Lào Cai hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2164
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Anh Hong.pdf883.03 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.