Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/216
Title: Truyền thông đại chúng
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Truyền thông đại chúng
Issue Date: 2001
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại; các nguyên tắc, phương pháp chính nhằm quản lý điều hành, phát huy tốt vai trò, sức mạnh của các loại hình phương tiện truyền thông đại chúng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/216
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyen thong dai chung.pdf36.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.