Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2141
Title: Tuyên truyền bài trừ các hủ tục của đồng bào dân tộc H'Mông tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Đỗ, Ngọc Phương
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Tuyên truyền;Bài trừ;Hủ tục;Dân tộc H'Mông;Lào Cai
Issue Date: 2014
Abstract: Luận văn nghiên cứu một số khái niệm và nội dung liên quan đến tuyên truyền và công tác tuyên truyền bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào H’Mông; Nghiên cứu thực trạng, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra của hoạt động tuyên truyền bài trừ hủ tục của dân tộc H’Mông ở tỉnh Lào Cai trong thời gian gần đây; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền trong việc bài trừ các hủ tục ở vùng đồng bào H’Mông ở tỉnh Lào Cai giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2141
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Ngoc Phuong.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.