Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/214
Title: Phóng sự báo chí
Authors: Nguyễn, Thị Thoa
Đức, Dũng (chủ biên)
Keywords: Phóng sự;Báo chí
Issue Date: 2005
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách gồm 07 chương, đề cập đến sự hình thành và phát triển của phóng sự; Đặc điểm thể loại phóng sự; Kỹ năng làm phóng sự báo in và báo mạng điện tử; Các dạng phóng sự; Phóng viên làm phóng sự; Phóng sự phát thanh; Phóng sự truyền hình.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/214
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phong su bao chi.pdf30.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.