Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2136
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nông, Thị Hồng Ánh
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Nâng cao chất lượng;Nguồn nhân lực;Công ty;Dầu khí;Việt Nam
Issue Date: 2014
Abstract: Phân tích vai trò và những nhân tố tác động đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phân tích, đánh giá thực trạng của quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2136
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nong Thi Hong Anh.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.