Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2133
Title: Kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững ở tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Thanh
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Kinh tế du lịch;Phát triển;Bền vững;Lào Cai
Issue Date: 2014
Abstract: Hệ thống hóa và phân tích rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững. Từ đó, xây dựng nền tảng lý luận vững chắc và các tiêu chí đánh giá kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững hiện nay; Phân tích thực trạng kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững ở tỉnh Lào Cai, tìm ra những thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững. Đặc biệt, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững của tỉnh Lào Cai; Đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế du lịch tỉnh Lào Cai phát triển theo hướng bền vững đến năm 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2133
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Kieu Thanh.pdf2.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.