Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2132
Title: Việc làm theo hướng phát triển bền vững ở huyện kinh môn tỉnh Hải Dương hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Advisor: Trần, Thị Ngọc Quyên
Keywords: Phát triển bền vững;Kinh Môn;Hải Dương
Issue Date: 2015
Abstract: Hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan tới vấn đề việc làm và giải quyết việc làm theo hướng bền vững; Phân tích kinh nghiệm giải quyết việc làm tại một số địa phương điển hình tại Việt Nam; Đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm theo hướng bền vững tại Kinh Môn thời gian qua; Đề xuất một số giải pháp tăng cường giải quyết việc làm theo hướng bền vững ở huyện Kinh Môn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2132
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Huong.pdf950.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.