Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2124
Title: Kinh tế du lịch ở tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Lệ Thùy
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Kinh tế du lịch;Lạng Sơn
Issue Date: 2014
Abstract: Để đạt được mục tiêu đó luận văn có nhiệm vụ luận giải cơ sở lý luận về phát triển kinh tế du lịch. Đánh giá tình hình phát triển của kinh tế du lịch Lạng Sơn. Đưa ra các quan điểm và các giải pháp phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Lạng Sơn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2124
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Le Thuy.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.