Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2123
Title: Tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc hiện nay
Authors: Hoàng, Thế Sơn
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Tác động;Tiêu cực;Đầu tư trực tiếp;Nước ngoài;Vùng kinh tế;Phía Bắc
Issue Date: 2015
Abstract: Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài "Tác động tiêu cực của FDI ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc hiện nay" là nhằm trả lời các câu hỏi: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài?; Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc giai đoạn 2003- 2013 như thế nào?; Những tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm hiện nay là gì?; Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả FDI ở vùng kinh tế trọng điểm trong thời gian tới?
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2123
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang The Son.pdf880.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.