Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2120
Title: Kinh tế du lịch sinh thái ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình hiện nay
Authors: Đinh, Thị Loan
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Kinh tế;Du lịch;Sinh thái;Hoa Lư;Ninh Bình
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn có nhiệm vụ luận giải cơ sở lý luận về kinh tế du lịch, du lịch sinh thái; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kinh tế du lịch sinh thái của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong những năm gần đây; Đưa ra các quan điểm và các giải pháp phát triển kinh tế du lịch sinh thái của huyện Hoa Lư
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2120
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Loan.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.