Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2119
Title: Nguồn lao động trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Đào, Thị Hồng Nhung
Advisor: Lê, Anh Vũ
Keywords: Nguồn lao động;Phát triển;Kinh tế;Xã hội;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2014
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận về vấn đề NLĐ trong phát triển KT - XH; tổng kết kinh nghiệm về phát triển NLĐ trong mỗi giai đoạn phát triển KT - XH ở một số địa phương của Việt Nam; rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Vĩnh Phúc;Làm rõ thực trạng quy mô, chất lượng, đào tạo và sử dụng NLĐ ở tỉnh Vĩnh Phúc; sự tác động của nó tới phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh để thấy được những thành công và hạn chế của vấn đề này, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó; Tìm kiếm các giải pháp nhằm phát triển NLĐ phục vụ có hiệu quả cao cho sự phát triển KT - XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2119
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Thi Hong Nhung.pdf905.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.