Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2118
Title: Lạm phát và kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thị Huyền
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Lạm phát;Kiểm soát
Issue Date: 2014
Abstract: Về mặt lý luận và thực tiễn lạm phát và kiểm soát lạm phát cần tiến hành nghiên cứu về mặt lý luận chung về lạm phát; những tác động và biện pháp kiểm soát lạm phát; nêu được kinh nghiệm kiểm soát lạm phát ở một số nước trên thế giới để từ đó rút ra bài học cho Việt Nam; Phân tích, đánh giá thực trạng lạm phát và kiểm soát lạm phát ở Việt Nam từ năm 2008 đến nay, nêu được nguyên nhân của lạm phát, dồng thời đánh giá tình hình kiểm soát lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn này; Trên cơ sở các phân tích đánh giá ở trên và các mục tiêu lạm phát của Việt Nam trong những năm tới để nêu lên sự cần thiết phải duy trì kiểm soát lạm phát và đề xuất các giải pháp kiểm soát lạm phát ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2118
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Huyen.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.