Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2116
Title: Ảnh hưởng của tư tưởng nông dân đối với quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau hiện nay
Authors: Võ, Hồng Đào
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Ảnh hưởng;Tư tưởng;Xây dựng nông thôn mới;Năm Căn;Cà Mau
Issue Date: 2015
Abstract: Hệ thống hóa, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận chung về tư tưởng nông dân và ảnh hưởng của tư tưởng nông dân đối với quá trình xây dựng NTM ở nước ta hiện nay; Khảo sát thực trạng sự ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của tư tưởng nông dân đối với quá trình xây dựng NTM ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; Đề xuất phương hướng và giải pháp phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của tư tưởng nông dân đối với quá trình xây dưng NTM ờ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2116
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Hong Dao.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.