Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2110
Title: Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí
Authors: Tạ, Ngọc Tấn biên soạn
Keywords: Hồ Chí Minh;Báo chí
Issue Date: 1995
Publisher: H.
Abstract: Tập hợp nhiều tác phẩm hoặc trích đoạn tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về báo chí một cách trực tiếp hay những vấn đề có liên quan mật thiết với lĩnh vực hoạt động sáng tạo này.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2110
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.54.HCM ve van de bao chi.pdf13.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.