Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2109
Title: Quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã - một số vấn đề lý luận và thực tiễn (sách tham khảo)
Authors: Dương, Xuân Ngọc (chủ biên)
Keywords: Quy chế;Dân chủ;Cấp xã
Issue Date: 2000
Publisher: H.: Chính trị quốc gia.- 186 trang
Abstract: Cuốn sách tập trung trình bày thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã trước yêu cầu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời kiến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cấp xã.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2109
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.33.Quy che thuc hien dan chu o cap xa.pdf19.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.