Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2108
Title: Chính trị - từ quan điểm Mác - Lênin đến thực tiễn Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Ngọc Linh
Nguyễn, Thanh Tuấn
Lê, Kim Việt
Keywords: Chính trị;Quan điểm;Thực tiễn;Chủ nghĩa Mác-Lênin;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: H.: Lý luận chính trị.- 283 trang
Abstract: Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu quan điểm của các nhà kinh điển Mác-Lênin về chính trị một cách hệ thống; đề xuất một số tiêu chí, phương hướng, giải pháp vận dụng những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về chính trị vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2108
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.8.Chinh tri- tư quan diem MacLe den thuc tien VN hien nay.pdf21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.