Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2103
Title: Phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Giáng My
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Phát triển kinh tế;Nông nghiệp;Chương Mỹ;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về phát triển nông nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất nông nghiệp (việc huy động, sử dụng các nguồn lực, các nhân tố tác động) trên địa bàn huyện Chương Mỹ nhằm tìm ra vấn đề cần giải quyết, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2103
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Giang My.pdf936.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.