Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2101
Title: Tăng cường quản lý xã hội đối với nguồn nhân lực ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Authors: Phạm, Thị Chinh
Advisor: Vũ, Thị Thu Quyên
Keywords: Quản lí xã hội;Nguồn nhân lực;Hải Dương
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận làm rõ cơ sở lý luận về quản lý xã hội đối với nguồn nhân lực; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý xã hội đối với nguồn nhân lực ở tỉnh Hải Dương hiện nay; đề xuất giải một số pháp cơ bản nhằm tăng cường quản lý xã hội đối với nguồn nhân lực ở tỉnh Hải Dương trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2101
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Chinh.pdf675.67 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.