Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2100
Title: Quản lý xã hội đối với di sản văn hóa vật thể ở thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ, Hữu Dũng
Advisor: Trần, Quang Hiển
Keywords: Quản lí xã hội;Di sản văn hóa;Vật thể;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng quản lý xã hội đối với di sản văn hóa vật thể ở Thành phố Hà Nội, phân tích các quan điểm chỉ đạo và phương hướng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý xã hội đối với di sản văn hóa vật thể ở Thành phố Hà Nội hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2100
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Huu Dung.pdf679.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.