Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2098
Title: Quản lý xã hội đối với di sản văn hóa ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Kim, Thị Hạnh
Advisor: Đào, Thị Thông
Keywords: Quản lí xã hội;Di sản văn hóa;Yên Lạc;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của hoạt động quản lý xã hội về di sản văn hóa, khóa luận xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội đối với di sản văn hóa ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2098
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kim Thi Hanh.pdf617.62 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.