Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2096
Title: Huy động vốn và sử dụng vốn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Authors: Hà, Văn Hoàng
Advisor: Nguyễn, Thị Khuyên
Keywords: Huy động vốn;Sử dụng vốn;Phát triển kinh tế;Xã hội;Mai Sơn;Sơn La
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận phân tích và đánh giá thực trạng huy động và sử dụng vốn cho phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Từ đó đưa ra những phương hướng và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn cho phát triển kinh tế - xã hội ở Mai Sơn trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2096
Appears in Collections:KL Chuyên ngành Giáo dục chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Van Hoang.pdf666.77 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.