Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2095
Title: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Sang
Advisor: Bùi, Lệ Quyên
Keywords: Quy chế;Dân chủ cơ sở;Kỳ Sơn;Hòa Bình
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực trạng thực hiện dân chủ cơ sở. Trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2095
Appears in Collections:KL Chuyên ngành Giáo dục chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thanh Sang.pdf706.89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.