Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2093
Title: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy triết học tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội
Authors: Mạc, Thị Bích Vân
Advisor: Vũ, Công Thương
Keywords: Nguyên tắc thống nhất;Lí luận;Thực tiễn;Giảng dạy;Triết học;Trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong hoạt động giảng dạy triết học tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội trong thời gian qua, tác giả đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy triết học cho nhà trường trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2093
Appears in Collections:KL Chuyên ngành Giáo dục chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mac Thi Bich Van.pdf693.23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.