Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2092
Title: Xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Advisor: Phan, Thanh Hải
Keywords: Con người;Việt Nam;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở làm rõ vai trò của con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay; khóa luận phân tích thực trạng xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay; từ đó xác định phương hướng, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2092
Appears in Collections:KL Chuyên ngành Giáo dục chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hanh.pdf691.52 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.