Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2086
Title: Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Cường
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Đổi mới;Hội đồng Nhân dân;Cấp xã;Thanh Trì;Hà Nội
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận vị trí, vai trò của HĐND cấp xã trong tổ chức bộ máy nhà nước và trong hệ thống chính quyền cơ sở, khẳng định vai trò của HĐND cấp xã trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay; Đánh giá đúng thực trạng tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã hiện nay ở huyện Thanh Trì trong giai đoạn từ 2004 đến nay; Đề xuất quan điểm và những giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã đáp ứng với yêu cầu đổi mới ở huyện Thanh Trì và ở nước ta hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2086
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ngoc Cuong.pdf896.55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.