Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2082
Title: Thành ủy Hà Nội lãnh đạo phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn Thủ đô hiện nay
Authors: Bùi, Hồng Hà
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Hà Nội;Lãnh đạo;Phát triển;Cụm công nghiệp
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế, CNH, HĐH, về sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội đối với phát triển các CCN trên địa bàn thủ đô; Phân tích, đánh giá các nhân tố tác động đến Thành ủy Hà Nội trong quá trình lãnh đạo phát triển các CCN; Khảo sát thực trạng sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội trong phát triển các CCN thời gian qua; Đề xuất một số dự báo và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội đối với phát triển các CCN trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH Thủ đô.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2082
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Hong Ha.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.