Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2079
Title: Giáo trình xây dựng Đảng (Chương trình cao cấp lý luận chính trị)
Authors: Nguyễn, Văn Biều
Lê, Văn Lý
Trần, Trung Quang,
Keywords: Giáo trình;Xây dựng Đảng
Issue Date: 2006
Publisher: Lý luận chính trị
Citation: Tái bản
Abstract: Giáo trình gồm 16 chương, trình bày những vấn đề lý luận chung về bộ môn xây dựng đảng; học thuyết Mác-Lênin về chính Đảng Cộng sản; xây dựng đội ngũ đảng viên, nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tự phê bình và phê bình trong Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng; công tác tư tưởng của Đảng,...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2079
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.14.Giao trinh xay dung Đang (chuong trinh CCLLCT).pdf46.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.