Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2078
Title: Quan hệ chính trị Việt Nam - Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Đỗ, Thị Thanh Hà
Advisor: Lê, Văn Phụng
Keywords: Quan hệ chính trị;Việt Nam;Nhật Bản;Thế kỷ 21
Issue Date: 2014
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn mối quan hệ chính trị Việt Nam- Nhật Bản; Nghiên cứu thực trạng quan hệ chính trị Việt Nam - Nhật Bản thập niên đầu thế kỉ XXI và đưa ra những đánh giá thực trạng hoạt động ấy.; Dự báo xu hướng và xác định mục tiêu, phương hướng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị Việt Nam - Nhật Bản trong những năm tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2078
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Thanh Ha.pdf850.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.