Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2073
Title: Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Nguyễn, Đức Dũng
Keywords: Đạo đức nghề nghiệp;Nhà báo;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận án hệ thống lại những nội dung, yêu cầu lý thuyết về vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nhà báo; dựng lên bức tranh đầy đủ, khái quát và toàn diện về thực trạng đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2073
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.2.Nguyen Thi Truong Giang.pdf31.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.