Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2072
Title: Đầu đề tác phẩm báo chí trên báo in Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thu Nga
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Tác phẩm;Báo chí;Việt Nam;Báo in
Issue Date: 2007
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận án làm sáng tỏ đặc trưng của đầu đề tác phẩm báo chí, chức năng và yêu cầu đối với một đầu đề trên báo; nghiên cứu hệ thống đầu đề trên báo từ nội dung thông tin, phân loại, tác dụng...; nghiên cứu cấu trúc ngữ pháp, ý nghĩa hàm ẩn; nghiên cứu sự tác động của các loại hình báo in và các thể loại đối với đầu đề tác phẩm báo chí; dự báo xu hướng vận động phát triển của đầu đề và kiến nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của đầu đề tác phẩm báo chí.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2072
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.4.Tran Thi Thu Nga.pdf22.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.