Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/205
Title: Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước Mỹ
Authors: Cát, Ngọc Hoa
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Mô hình tổ chức;Quyền lực;Nhà nước;Mỹ
Issue Date: 2011
Abstract: Luận văn tập trung làm rõ những nội dung cơ bản về quyền lực nhà nước; Trình bày quá trình hình thành và phân tích các đặc điểm mô hình tổ chức quyền lực nhà nước Mỹ. Xem xét mô hình tổ chức quyền lực nhà nước Mỹ thông qua ba ngành quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp; Từ những nghiên cứu trên, rút ra một số kiến nghị với mong muốn có thể rút ra những giá trị phổ biến để vận dụng vào tổ chức quyền lực nhà nước Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/205
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Cat Ngoc Hoa.pdf622.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.