Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2047
Title: Chiến tranh và chống chiến tranh. Sự sống còn của loài người ở buổi bình minh của thế kỷ XXI
Authors: Alvin, Toffler
Issue Date: 1993
Abstract: Cùng với CÚ SỐC TƯƠNG LAI, LÀN SÓNG THỨ BA, THĂNG TRẦM QUYỀN LỰC đây là một trong 4 cuốn sách nổi tiếng của hai nhà tương lai học Alvin Toffler và Heidi Tofler dự báo về tương lai nhân loại. Xung đột. Quỹ đạo. Thăm dò. Thông tin. Mối nguy hiểm. Hòa bình.
Description: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2047
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000072731.pdf23.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.