Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/204
Title: Việc làm cho lao động nông thôn bị thu hồi đất ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Kim Khôi
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Việc làm;Lao động nông thôn;Sóc Sơn;Hà Nội
Issue Date: 2012
Abstract: Hệ thống cơ sở lý luận và kinh nghiệm về việc làm và giải quyết việc làm; Xác định rõ thực trạng của việc bị thu hồi đất ở Sóc Sơn; Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn khi bị thu hồi đất ở huyện Sóc Sơn; Đưa ra quan điểm, giải pháp về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bị thu hồi đất ở huyện Sóc Sơn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/204
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Nguyen Kim Khoi.pdf753.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.