Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/203
Title: Quản lý của nhà nước đối với thị trường xăng dầu Việt Nam
Authors: Lê, Thị Ninh Thuận
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Quản lí Nhà nước;Thị trường;Xăng dầu;Việt Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận và thực tiễn làm rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong việc quản lý thị trường xăng dầu Việt Nam. Đánh giá tình hình quản lý nhà nước đối với thị trường xăng dầu hiện nay. Từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp để tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị trường xăng dầu Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/203
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Ninh Thuan.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.