Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1955
Title: Nền dân trị Mỹ: Tủ sách tinh hoa nhân loại. (Trọn bộ 2 tập). Tập 1
Authors: Alexis De Tocqueville; Phạm Toàn dịch
Issue Date: 2007
Abstract: Một tác phẩm được tôn thờ ở Mỹ -bên cạnh Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ- như một thứ tôn giáo chính trị. Nếu con người đi tới cái điểm khiến tất cả họ thành con người tự do hoặc con người nô lệ; tất cả đều bình quyền hoặc tất cả đều chẳng có quyền
Description: Hà Nội: Tri thức, 2007.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1955
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000058153.pdf17.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.