Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1944
Title: Nghiệp vụ báo chí. Lý luận và thực tiễn:Tủ sách nghiệp vụ báo chí.
Authors: A. A. Vôrôsilốp
Issue Date: 2004
Abstract: Lịch sử báo chí các nước. Kỹ thuật và công nghệ của các phương tiện thông tin đại chúng. Hệ thống các loại hình báo chí. Tính kết quả của báo chí. Các phương tiện thông tin đại chúng chuẩn mực pháp Lý và đạo đức. Kinh tế trong ngành báo chí. quản lý các p
Description: Hà Nội: thông tấn, 2004.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1944
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000042589.pdf14.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.