Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1900
Title: Tôn giáo học nhập môn
Authors: Đỗ, Minh Hợp
Issue Date: 2006
Abstract: Những cơ sở lí luận về tôn giáo, lịch sử tôn giáo, triết học tôn giáo và con người trong thế giới quan tôn giáo, tôn giáo với khoa học tự nhiên, đạo đức, tự do tín ngưỡng
Description: Hà Nội: Tôn giáo, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1900
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000066494.pdf20.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.