Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/189
Title: Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của đảng bộ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Vũ, Ngọc Tuất
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Nâng cao;Công tác tư tưởng;Đảng bộ;Bình Thạnh;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2013
Abstract: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tư tưởng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ quận, luận văn đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/189
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Ngoc Tuat.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.