Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1883
Title: Thế giới phẳng. Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21
Authors: Thomas, L. Friedman
Issue Date: 2006
Abstract: Cấu trúc đương đại của nền kinh tế và chính trị thế giới. Vấn đề toàn cầu hóa. Quá trình làm phẳng thế giới diễn ra thế nào? Mỹ và thế giới phẳng. Các nước đang phát triển, các công ty, địa chính trị và thế giới phẳng. Trí tưởng tượng.
Description: Hà Nội: Trẻ, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1883
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000054504.pdf9.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.