Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1870
Title: Báo chí hiện đại nước ngoài: những quy tắc và nghịch lý
Authors: X. A. Mikhailốp
Issue Date: 2004
Abstract: Báo chí và xã hội. những xu hướng phát triển của báo chí trên thế giới. luật pháp và sự tự điều chỉnh của báo chí. những đặc điểm dân tộc trong sự phát triển của báo chí.
Description: HÀ NỘI: THÔNG TẤN, 2004.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1870
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000150819.pdf16.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.