Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1850
Title: Tâm lý học
Authors: Phạm, Minh Hạc
Issue Date: 1995
Abstract: Tâm lý học là một khoa học. Cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lí. Nhân cách. Hoạt động nhận thức. Tình cảm - ý chí. Trí nhớ. Tâm lí học về hoạt động dạy - học và giáo dục. Tâm lí học về người thày giáo.
Description: Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội: Giáo dục, 1995.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1850
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000059541.pdf10.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.