Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1825
Title: Bách khoa tri thức phổ thông
Authors: Lê, Huy Hòa
Issue Date: 2007
Abstract: Hành tinh của chúng ta. Nhà nước-pháp luật-chính trị-quân sự. Kinh tế. Khoa học-công nghệ-môi trường. Bách khoa gia đình. Văn hóa thần bí đông tây.
Description: Tái bản lần thứ tám có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội: Lao động, 2007.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1825
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000096072.pdf282.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.