Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1824
Title: Sốc văn hóa Mỹ
Authors: E. Wanning
Issue Date: 1995
Abstract: Những tiêu chuẩn giá trị của người Mỹ. nguồn gốc nước Mỹ. Sự đa dạng của cuộc sống. Làm thế nào để nhận biết một người Mỹ. Gia đình. Cuốc sống hàng ngày. Chúa và đất nước. Giáo dục. Bạn bè. Đời sống xã hội. Phụ nữ Mỹ. Nhà riếng của người Mỹ. Kinh doanh ở
Description: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1824
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000067386.pdf14.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.