Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1821
Title: S. freud và tâm phân học
Authors: Phạm, Minh Lăng
Issue Date: 2000
Abstract: Lí thuyết về cái vô thức. Lí thuyết về tình dục. Mấy nét về các chứng bệnh tâm thần-phương pháp điều trị và vai trò của cái tôi.
Description: H.: Văn hóa thông tin, 2000.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1821
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000172271.pdf11.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.