Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1820
Title: Chinh phục các làn sóng văn hóa = Riding the Waves of Culture
Authors: Fons, Trompenaars
Issue Date: 2006
Abstract: Giới thiệu về văn hóa. Không có cách tốt nhất để tổ chức. Ý nghĩa của văn hóa. Các quan hệ và luật lệ. Nhóm và cá nhân. Cảm xúc và mối quan hệ. Chúng ta có liên quan tới mức nào. Quản lý thời gian thế nào? Quan hệ với tự nhiên. Văn hóa dân tộc và văn hóa
Description: Hà Nội: Tri thức, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1820
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000060039.pdf21.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.