Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/182
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ trong xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên ở tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Lê, Phương Linh
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Công tác cán bộ;Cán bộ giảng dạy;Giảng viên;Trường dạy nghề;Bắc Giang
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên một số trường dạy nghề ở tỉnh Bắc Giang, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của đất nước, thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/182
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Phuong Linh.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.