Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1818
Title: Quyền tác giả và hoạt động xuất bản
Authors: Emmanuel, Pierrat
Issue Date: 2007
Abstract: Các tác phẩm được bảo hộ bằng quyền tác giả. Hệ thống loại hình các tác phẩm được bảo hộ. Các quyền được cấp bởi sở hữu văn học và nghệ thuật. Sự thực thụ các quyền. Quyền tác giả, các chế độ tài sản vợ chồng và thừa kế. Thời hạn các quyền. Những ngoại lệ
Description: In lần thứ ba, xem lại và bổ sung. - Hà Nội: Hội nhà văn, 2007.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1818
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000060927.pdf20.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.